Ciclista Nome

DNI só n º Email

Enderezo Teléfono

Poboación

Talla camiseta

Non federado non quedo a comer

Acompañantes que quedan a comida Nº

Dacordo coa lexislación vixente en protección de datos de carácter persoal comunicamos que a información facilitada  incorporarase a un ficheiro electrónico propiedade do ADC Picaraña, coa única finalidade de rexistrar e controlar o acceso dos participantes á proba deportiva arriba sinalada. Estes datos non se facilitarán a terceiras persoas que no estén relacionadas coa realización desta proba, en particular poránse a disposición da Federación Galega de Ciclismo ó obxeto de comprobar a vixencia da Licencia Federativa e no seu caso suscribir o seguro correspondente. A persona que cubre este formulario de inscripción declara actúar en nome propio coñecendo e aceptando as bases que regulan o funcionamento da proba.

Acepto.

imprescindible cubrir todolos apartados anteriores e no dni só por os números
* Non estaran incritos ata que se efectúe o pago na entidade bancaria, e terá que por DNI e o nome no recibo, e mandalo por email a: info@adcpicarana.com


2080 5435 58 3040120690(Caixanova)
se non tes conta neste banco van che cobrar comisión por ingresar

0072 8277 58 0600093170(Banco pastor) se non tes conta neste banco van che cobrar comisión por ingresar

IBAN ES64 0072 8277 58 0600093170(codigo internacional Banco pastor)